Street with Traditional white wooden houses in Gamle Stavanger on Sunny day.  Norway

Vår kompetanse og erfaring innen revisjon, midlertidig ledelse og rådgiving gjør oss til et trygt og valg for våre kunder. Hos oss skal du være trygg på at vår kvalitet og kunnskap kommer dere til gode.

A seafront district of Stavanger in southern Norway with some modern and energy efficient residential buildings. Featuring a modern construction using sustainable materials, these residential buildings maintain a Scandinavian design in harmony with the surrounding space. The city of Stavanger is among the favorite tourist destinations for thousands of tourists who arrive with the numerous cruise ships that ply the routes of northern Europe and the Norwegian coast. Stavanger is also known for being the oil city of Norway, with the presence of many national and multinational energy companies and a museum completely dedicated to oil and its extraction. Image in 16:9 and High Definition format.

Midlertidig ledelse

Vi har erfaring fra rollen som midlertidig leder og tilbyr midlertidig ledelse av spesielt økonomifunksjoner som en del av vårt tjenestespekter.

Ved skifte av økonomisjef eller lignede vil det oftest ta litt tid før ny leder er på plass. Grunnen til dette er at man ønsker å bruke noe tid på å finne den rette kandidaten samt at denne oftest har en oppsigelsestid i nåværende posisjon.

I denne situasjonen tilbyr vi å fylle posisjonen til ny kandidat er på plass, gjerne på deltidsbasis.

Revisjonstjenester

Bekreftelse av økonomisk informasjon, enten i form av ordinære revisjonsoppdrag eller oppdrag med spesielle formål, som:

Lovbestemt revisjon

Bekreftelse av en virksomhets årsregnskap.

  • Næringsvirksomhet
  • Stiftelser og foreninger
  • Ideelle organisasjoner

I tilknytning til lovbestemt revisjon gir vi bistand med utarbeidelse av årsregnskap og nødvendige skattepapirer. I vårt arbeid benytter vi Descartes revisjonsmetodikk som er utarbeidet av Den norske Revisorforening. Metodikken er fokusert på risikoområder og vesentlighet, og hensyntar de spesielle forhold som gjelder for det enkelte selskap og innen ulike bransjer.

Borevisjon

Revisjon av konkursbo

Due Dilligence

Gjennomgang av selskaper i forbindelse med overdragelser og fusjoner

Åpningsbalanser og sakkyndige redegjørelser

For eksempel ved oppstart av virksomhet, omdannelser, kapitalendringer mv.

Spesielle granskninger

For eksempel etter krav fra aksjonærer

Rådgivning

Våre tjenester utenom revisjon er hovedsakelig rettet mot skatt, avgift, regnskap, internkontroll og bistand i forbindelse med omorganisering og endring i rutiner.

Generell bedriftsrådgivning

Rådgivning til daglig leder vedrørende alle sider av driften av en virksomhet.

Styrearbeid

Deltakelse som ordinært styremedlem eller som rådgiver til styret.

Skatte- og avgiftsrett

Valg av optimale skattemessige løsninger, klargjøring av den korrekte skattemessige behandling av transaksjoner, utarbeidelse av oppgaver til skatteetaten og bistand ved klagesaker.

Selskapsorganisering

Valg av selskapsform, konsernstruktur og omdanning fra en selskapsform til en annen.

Kjøp og salg av virksomheter

Bistand ved prisvurdering og forhandlinger

Verdivurderinger

Vurdering av verdi i forbindelse med kjøp og salg, fusjoner, fisjoner, utløsning, skilsmisser, etc.

Økonomistyring

Bistand med å legge opp rutiner for budsjettering og regnskapsrapportering for å sikre en god økonomisk styring av virksomheten.

Regnskapsrådgivning

Bistand med løsning av problemer ifm. den løpende regnskapsførsel samt bistand med avstemming av regnskapet.

Budsjettering

Bistand med utarbeidelse av en budsjettmodell for virksomheten, samt med gjennomføring av budsjettprosessen.

Årsoppgjør

Utarbeidelse av årsoppgjør ihht. Regnskapslovgivningen

Kalkyler

Bistand med utarbeidelse av kalkyler for prising av varer og tjenester

Finansiering

Bistand med valg av finansieringsløsninger, utforming av søknader og vurdering av tilbud.

Kredittvurdering

Vurdering av soliditeten til kunder og samarbeidspartnere.

Investeringer

Bistand med lønnsomhetskalkyler for investeringer, samt plassering av ledig likviditet.

Generasjonsskifte

Planlegging og gjennomføring av overføring av virksomheter, og eiendeler for øvrig, til neste generasjon.