Våre tjenester

Revisjonstjenester

Bekreftelse av økonomisk informasjon, enten i form av ordinære revisjonsoppdrag eller oppdrag med spesielle formål, som:

Lovbestemt revisjon

Bekreftelse av en virksomhets årsregnskap.

  • Næringsvirksomhet
  • Stiftelser og foreninger
  • Ideelle organisasjoner

I tilknytning til lovbestemt revisjon gir vi bistand med utarbeidelse av årsregnskap og nødvendige likningspapirer. I vårt arbeid benytter vi Descartes revisjonsmetodikk som er utarbeidet av Den norske Revisorforening. Metodikken er fokusert på risikoområder og vesentlighet, og hensyntar de spesielle forhold som gjelder for det enkelte selskap og innen ulike bransjer.

Borevisjon

Revisjon av konkursbo

Due Dilligence

Gjennomgang av selskaper i forbindelse med overdragelser og fusjoner

Åpningsbalanser og sakkyndige redegjørelser

For eksempel ved oppstart av virksomhet, omdannelser, kapitalendringer mv.

Spesielle granskninger

For eksempel etter krav fra aksjonærer

Midlertidig ledelse

Vi har erfaring fra rollen som midlertidig leder og tilbyr midlertidig ledelse av spesielt økonomifunksjoner som en del av vårt tjenestespekter.

Ved skifte av økonomisjef eller lignede vil det oftest ta litt tid før ny leder er på plass. Grunnen til dette er at man ønsker å bruke noe tid på å finne den rette kandidaten samt at denne oftest har en oppsigelsestid i nåværende posisjon.

I denne situasjonen tilbyr vi å fylle posisjonen til ny kandidat er på plass, gjerne på deltidsbasis.

Rådgivning

Våre tjenester utenom revisjon er hovedsakelig rettet mot skatt, avgift, regnskap, internkontroll og bistand i forbindelse med omorganisering og endring i rutiner.

Generell bedriftsrådgivning
Rådgivning til daglig leder vedrørende alle sider av driften av en virksomhet.

Styrearbeid
Deltakelse som ordinært styremedlem eller som rådgiver til styret.

Skatte- og avgiftsrett
Valg av optimale skattemessige løsninger, klargjøring av den korrekte skattemessige behandling av transaksjoner, utarbeidelse av ligningsoppgaver, bistand ved klagesaker.

Selskapsorganisering og omdannelser
Valg av selskapsform, konsernstruktur og omdannelse fra en selskapsform til en annen.

Kjøp og salg av virksomheter
Bistand ved prisvurdering og forhandlinger

Verdivurderinger
Vurdering av verdi i forbindelse med fusjoner, fisjoner, utløsning, skilsmisser, etc.

Økonomistyring
Bistand med å legge opp rutiner for budsjettering og regnskapsrapportering for å sikre en god økonomisk styring av virksomheten.

Regnskapsrådgivning
Bistand med løsning av problemer ifm. den løpende regnskapsførsel samt bistand med avstemming av regnskapet.

Budsjettering
Bistand med utarbeidelse av en budsjettmodell for virksomheten, samt med gjennomføring av budsjettprosessen.

Årsoppgjør
Utarbeidelse av årsoppgjør ihht. Regnskapslovgivningen

Kalkyler
Bistand med utarbeidelse av kalkyler for prising av varer og tjenester

Finansiering
Bistand med valg av finansieringsløsninger, utformelse av søknader og vurdering av tilbud.

Kredittvurdering
Vurdering av soliditeten til kunder og samarbeidspartenere

Investeringer
Bistand med lønnsomhetskalkyler for investeringer, samt plassering av ledig likviditet.

Generasjonsskifte
Planlegging og gjennomføring av overføring av virksomheter, og eiendeler for øvrig, til neste generasjon.